Przedszkole Publiczne nr 35

mieści się w trzykondygnacyjnej kamienicy

przy ul. Jaracza 5a w dzielnicy Zdroje w Szczecinie.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Szczecin.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty

oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

Poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkole:

 • wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 • wspiera w budowaniu systemu wartości, zwłaszcza w tym, by dzieci lepiej orientowały się co jest dobre a co złe,

 • kształtuje u dzieci odporność emocjonalną potrzebną w nowych i trudnych sytuacjach, w tym łagodne znoszenie porażek i sukcesów,

 • rozwija umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 • stwarza warunki do wspólnej, zgodnej zabawy oraz nauki dzieciom o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych,

 • wspiera budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

 • wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych ,

 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotyczne,

 

W roku szkolnym 2013 / 2014 w naszym przedszkolu

praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza

przebiega w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

oraz zestaw programów wychowania przedszkolnego:

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka”- WSiP,

 • „Nasze przedszkole' – MAC,

oraz

 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska,

 • „Zosia Samosia wyrusza w świat”

 • „Relaks dziecka” - innowacja pedagogiczna

 • "Nasze dzieciaki to zdrowe dzieciaki" - program edukacji zdrowotnej.

 

 

Uroczystości, tradycje i zwyczaje realizowane w naszym przedszkolu.

 

 • uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,

 • uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,

 • dzień dziecka – wyjazd do Teatru „Pleciuga”

 • Przedstawienie Mikołajkowe przygotowywane przez rodziców i nauczycieli,

 • bal karnawałowy,

 • pasowanie na przedszkolaka (grupa I),

 • spotkanie absolwentów przedszkola,

 • obchody I Dnia Wiosny,

 • festyny rodzinne (we wrześniu i czerwcu),

 • „Podwieczorek z bajką”- spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia,

 • kiermasz świąteczny,

 • Konkurs „Mamo, tato pobaw się ze mną”,

 • konkurs międzyprzedszkolny organizowany co roku „Z Hałabałą stajemy się mądrzejsi”,

 • aktywne uczestnictwo w konkursach organizowanych przez placówki pedagogiczne i instytucje,

 • dni otwarte w przedszkolu,

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 • spotkania w Szkole Podstawowej,

 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci w tym roku przystąpiliśmy do projektu:

ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

w ramach programu „Szkoły dla Zdrowia Europy”

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół

Realizacja projektu Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w ramach programu „Szkoły dla Zdrowia Europy” wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, jest podstawą realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych, umożliwia podejmowanie ważnych i wartościowych działań w ramach awansu zawodowego, wpływa na strukturę planowania wizji i misji szkoły, a wreszcie sprzyja kreowaniu właściwych postaw wśród uczniów.

Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata a po jej zakończeniu placówka otrzyma Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

25 października 2013 r otrzymaliśmy list od zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informujący, że nasze przedszkole zostało przyjęte w poczet placówek promujących zdrowie.

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014

 

dlatego przyłączyliśmy się do akcji „Ćwiczyć każdy może”

 

 

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.   

 

 

 

"Kubusiowi przyjaciele natury"

 

 

Akademia Aquafresh”

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole otwartejest w godzinach od 6.00 do 16.30

Świadczenia udzielane w zakresie bezpłatnej podstawy programowej odbywają się

w godzinach od 9.00 do 14.00

W przedszkolu funkcjonują trzy grupy

GRUPA I „Misie” - dla dzieci 3-4 letnich,

GRUPA II „Zajączki” - dla dzieci 4-5 letnich,

GRUPA III „Skrzaty” - dla dzieci 5-6 letnich.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

 

6.00-9.00

- schodzenie się dzieci, własna aktywność dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci (zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, rysowanie, zabawy i gry stolikowe)

- praca wyrównawcza z wybranymi dziećmi;

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

 

9.00-9.30

 

Jestem samodzielny”

Jestem kulturalny”

- czynności organizacyjno – porządkowe ( ćwiczenia poranne, sprzątanie sali, przygotowanie stołów do posiłku, itp. );

- I śniadanie;

 

9.30-10.00

„…”

- zajęcia dydaktyczne z całą grupą, z dominacją działalności: umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, technicznej i konstrukcyjnej;

 

10.00-10.30

 

Jestem samodzielny”

Jestem kulturalny”

- czynności organizacyjno– porządkowe ( sprzątanie sali, przygotowanie do II śniadania);

- II śniadanie

- czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego;

 

10.30-11.30

 

W ogrodzie”

- zabawy swobodne dzieci w ogrodzie przedszkolnym;

- zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela (gry sportowe zespołowe, ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową);

- formy zabaw dowolnych oraz kierowanych przez nauczyciela;

- wycieczki, spacery, obserwacje;

- prace użyteczne;

11.30-12.00

 

Jestem samodzielny”

Jestem kulturalny”

- czynności samoobsługowe oraz organizacyjno - porządkowe

(w szatni i w łazience, przygotowanie do obiadu);

- II danie obiadowe;

12.00-12.30

 

Moja zabawa”

- ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej;

- własna aktywność dzieci służąca rozwijaniu pomysłowości;

12.30-13.00

 

„…”

- zajęcia edukacyjne dotyczące treści realizowanych w danym tygodniu, utrwalanie zdobytych wiadomości, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy rozwijające sprawność manualną …

13.00-13.30

Moja zabawa”

- zabawy swobodne dzieci zgodnie z zainteresowaniami

13.30-14.00

 

Jestem samodzielny”

Jestem kulturalny”

- czynności porządkowe, samoobsługowe ( sprzątanie sali, czynności higieniczne w łazience, przygotowanie stołów do posiłku)

- I danie obiadowe - zupa

 

 

14.00-16.30

- realizacja programów autorskich i innowacji;

- praca wyrównawcza (ćwiczenia indywidualne z dziećmi  dostosowane do ich możliwości i potrzeb);

- kontakty indywidualne (rozmowy z rodzicami);

- własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań